ਬਾਕਸਰ ਮੱਛਰ ਕੋਇਲ ਫੈਕਟਰੀ

ਅੱਲ੍ਹੀ ਮਾਲ

ਅੱਲ੍ਹੀ ਮਾਲ

1-ਖੁਆਉਣਾ

ਖਿਲਾਉਣਾ

2-2-ਕੁੱਟਣਾ-ਪੀਹਣਾ

ਕੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਪੀਸਣਾ

2-ਕੁੱਟਣਾ-ਪੀਹਣਾ

ਕੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਪੀਸਣਾ

3-ਪੇਪਰਮੇਕਿੰਗ-(1)

ਪੇਪਰਮੇਕਿੰਗ

3-ਪੇਪਰਮੇਕਿੰਗ-(2)

ਪੇਪਰਮੇਕਿੰਗ

3-ਪੇਪਰਮੇਕਿੰਗ-(3)

ਪੇਪਰਮੇਕਿੰਗ

3-ਪੇਪਰਮੇਕਿੰਗ-(4)

ਪੇਪਰਮੇਕਿੰਗ

ਗੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ

ਗੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ

4-ਗਤੇ-ਸਲਿਟਿੰਗ-(2)

ਗੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ

4-ਗਤੇ-ਸਲਿਟਿੰਗ-(3)

ਗੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ

4-ਗਤੇ-ਸਲਿਟਿੰਗ-(4)

ਗੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ

5-ਸਟੈਂਪਿੰਗ-(1)

ਸਟੈਂਪਿੰਗ

5-ਸਟੈਂਪਿੰਗ-(2)

ਸਟੈਂਪਿੰਗ

5-ਸਟੈਂਪਿੰਗ-(3)

ਸਟੈਂਪਿੰਗ

5-ਸਟੈਂਪਿੰਗ-(4)

ਸਟੈਂਪਿੰਗ

6-ਸੁਕਾਉਣ-ਕਮਰਾ-ਸੁਕਾਉਣਾ,-ਅਰਧ-ਮੁਕੰਮਲ-ਉਤਪਾਦ-ਪੂਰਾ-1

ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਅਰਧ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ

6-ਸੁਕਾਉਣ-ਕਮਰਾ-ਸੁਕਾਉਣਾ-ਅਰਧ-ਮੁਕੰਮਲ-ਉਤਪਾਦ-ਪੂਰਾ-2

ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਅਰਧ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ

6-ਸੁਕਾਉਣ-ਕਮਰਾ-ਸੁਕਾਉਣਾ,-ਅਰਧ-ਮੁਕੰਮਲ-ਉਤਪਾਦ-ਪੂਰਾ-3

ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਅਰਧ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ

6-ਸੁਕਾਉਣ-ਕਮਰਾ-ਸੁਕਾਉਣਾ,-ਅਰਧ-ਮੁਕੰਮਲ-ਉਤਪਾਦ-ਪੂਰਾ-4

ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਅਰਧ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ

7-ਮੁਕੰਮਲ-ਉਤਪਾਦ-ਪੈਕੇਜਿੰਗ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-2

ਉਤਪਾਦ ਪੈਕਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

7-ਮੁਕੰਮਲ-ਉਤਪਾਦ-ਪੈਕੇਜਿੰਗ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-3

ਉਤਪਾਦ ਪੈਕਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

7-ਮੁਕੰਮਲ-ਉਤਪਾਦ-ਪੈਕੇਜਿੰਗ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-1

ਉਤਪਾਦ ਪੈਕਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

7-ਮੁਕੰਮਲ-ਉਤਪਾਦ-ਪੈਕੇਜਿੰਗ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-(4)

ਉਤਪਾਦ ਪੈਕਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

8

ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੈਕਿੰਗ

8-3

ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੈਕਿੰਗ

8-2

ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੈਕਿੰਗ

8-1

ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੈਕਿੰਗ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ-(1)

ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ-3

ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ-(4)

ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ-(2)

ਵਰਕਸ਼ਾਪ